Directie: Miriam Heijster
Openbaar onderwijs
Schoolbestuur: Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)
Locatie: Amsterdam Zuidas
Adres: Antonio Vivaldistraat 15, 1082 LR Amsterdam, Link Google Maps
Telefoonnummer: 020 723 0788
Website: https://kindercampuszuidas.nl/

Kindercampus is een integraal kindercentrum waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen. Er is een kinderopvang, een school en naschoolse opvang.

De Kindercampus heeft rustige klassen die over het algemeen bestaan uit kinderen van hoogopgeleide ouders. Er zijn veel internationale kinderen van buitenlandse ouders die van plan zijn langere tijd in Nederland te blijven wonen (geen expats dus, die maar tijdelijk hier wonen, maar ‘internationals’ die langere tijd in NL blijven en dus hier willen settelen). Zo’n 35% van de kinderen komen uit het buitenland en spreken dus Engels (of een andere taal). De school is niet internationaal, dus niet volledig Engels, maar ze geven wel een deel van de lessen in het Engels.

Grootte:
De school heeft in het schooljaar 2017-2018 9 groepen:
4 groepen 1-2.
1 groep 3
2 groepen 4
1 groep 5-6
1 groep 7-8

Schooltijden:
Continuerooster van 8.30 tot 14.15 uur.

Creatieve middelen:
De school heeft een redelijk gevulde creatieve voorraadkast waar onze docenten gebruik van mogen maken.
Er zijn chromebooks en laptops aanwezig voor de helft van de klas (dus kinderen moeten die in tweetallen delen).
Er is een zeer grote gymzaal die gebruikt kan worden, maar ook een groot muzieklokaal die te gebruiken is. Wel even in overleg uiteraard.
Er is een prachtige speeltuin, en een natuurtuin voor de bovenbouw.
Kinderen hebben robotles, waarbij ze spelen met kleine robotjes en zo kennis maken met programmeren.

De congiërge geeft muziekles aan de kleuters, verder werkt de school samen met Muziekschool Amsterdam voor de midden- en bovenbouw.

Visie:
De Kindercampus werkt vanuit het principe dat kinderen onderzoekend en ontdekkend leren en spelen. Daarnaast werken ze in themablokken, het thema van mei tot aan zomer 2018 is ‘Kindercampus bouwt’.

Bij onderzoekend leren worden leerlingen gestimuleerd om zelf actief kennis te vergaren, door vragen te stellen, door onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen.

Op de Kindercampus leren we van en met elkaar om te zijn wie je bent en te worden wat je kunt. Wat betekent dat? Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zicht hebben op hun eigen ontwikkeling en zich er bewust van zijn dat ze hier zelf invloed op uit kunnen oefenen. Wij bieden een goede kwaliteit onderwijs waarbij  het doel is om leerlingen op te laten groeien tot wereldburgers die bouwen aan de wereld van morgen.

De Kindercampus is een school waar elk kind gezien wordt als uniek, met zijn eigen talenten en mogelijkheden. Op de Kindercampus zijn meer dan 23 nationaliteiten vertegenwoordigd. We zien deze verschillen en diversiteit als een verrijking, waardoor kinderen een open blik naar de wereld krijgen. Door mogelijkheden te bieden om samen te spelen, te leren, te werken en te leven wordt er aandacht geschonken aan de sociale, emotionele ontwikkeling van de kinderen en ontstaat er respect voor ieders eigenheid.

Alle medewerkers binnen ons IKC hebben positieve en hoge verwachtingen van ieder kind. Ze zien wat een kind nodig heeft en ondersteunen het hierbij.

Ons onderwijs wordt verzorgd of wel in groepen van twee gecombineerde leerjaren, zogenaamde combinatiegroepen of in homogene groepen ( één leerjaar per groep).

Lezen, taal en rekenen zijn het fundament voor leren en schoolsucces en vormen de ruggengraat van ons onderwijs.

De leerkrachten werken gedifferentieerd. Dat betekent dat het merendeel van de kinderen binnen een leerjaar werkt aan dezelfde lesdoelen, maar met een verschillende aanpak en begeleiding. Een enkel kind heeft aangepaste doelen. Ons programma bestaat uit onderwijs in vakken zoals rekenen en taal èn lesactiviteiten waarin verschillende vakken worden gecombineerd. Die laatste lesactiviteiten (vaak in thema’s of projecten) doen een beroep op creativiteit, samenwerken, communiceren, probleemoplossend vermogen en vaardigheden op het gebied van ICT. Dit worden de  “21e eeuwse vaardigheden” genoemd. De Kindercampus heeft een leerlijn muziek en een vakleerkracht muziek die in alle groepen elke week muziekles geeft.

Vanaf groep 1 wordt Engels aangeboden.

Schoolregels:
In de klas:

  1. Ik steek mijn vinger op als ik iets wil vragen
  2. Ik ben stil als de juf of meester praat
  3. Ik luister goed als iemand iets vraagt of vertelt
  4. Ik neem geen rare woorden in mijn mond
  5. Ik houd mijn tafel en de klas netjes
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.