Basisschool Onderwijs Nederland

‘Voor het dak stuur ik een collega van me, die is dakdekker,’ zegt de timmerman die de nieuwe schuur in elkaar zet. ‘Hij is daar veel beter in.’

‘Die categorie juridische vragen moet je aan mijn collega stellen,’ zegt de jurist, ‘dat is haar specialisme.’

‘Gymles laten wij geven door vakleerkrachten lichamelijke opvoeding,’ zegt de directrice van de basisschool. ‘De werkdrukverlagende middelen maken dat weer mogelijk.’

Het is de gewoonste zaak van de wereld om specialisten in te huren om bepaalde taken uit te voeren. Een vakspecialist is nou eenmaal beter in het inzetten en uitleggen van  kennis uit zijn of haar vakgebied dan een generalist.

Daarom zijn wij er voor dat ook in het basisonderwijs vakspecialisten worden ingezet bij het behalen van een deel van de kerndoelen.

Deze doelen zijn door het ministerie omschreven:

• Nederlands

• Engels

• Friese taal

• Rekenen/wiskunde

• Oriëntatie op jezelf en de wereld

• Kunstzinnige oriëntatie

• Bewegingsonderwijs

Lukida Onderwijs Invallers Basisscholen

Nederlands, rekenen en wiskunde zijn heel precies uitgewerkt. Bij de andere vakken heeft de school ruimte om hier een eigen invulling aan te geven. Scholen zetten al specialisten in voor bewegingsonderwijs. Wij zijn er voor om ook bij ‘kunstzinnige oriëntatie’ en ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ vakdocenten in te zetten.

Tegelijk kan hiermee het lerarentekort worden tegen gegaan. Als elke groep 4 of 4,5 dagen in de week les krijgt van een gewone meester of juf, en 0,5 tot 1 dag per week van een specialist, dan kan hiermee een groot deel van het lerarentekort worden teruggedrongen. Als deze specialisten voor meerdere groepen en gedurende langere tijd aan een school zijn verbonden, zullen ze ook de band met de school voelen die incidenteel ingezette (dure) uitzendkrachten niet voelen.

Tegelijk kunnen met het structureel inzetten van vakspecialisten ook de meesters en juffen die graag parttime willen werken, hun wens vervuld krijgen. Op die manier zorg je ervoor dat ze minder snel opbranden in het onderwijs.

Specialisten verdringen geen generalisten. Ze vullen ze aan en tegelijk verhogen ze het niveau van het onderwijs is hun specifieke vakgebied. Ze zorgen ook voor een verlaging van de werkdruk in het algemeen. En ze brengen andere kennis en ervaringen de school in.

creatieve inval nederland
creatieve invallers
creatieve inval nederland
creatieve inval nederland
Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.