Oecumene is afgeleid van het Griekse woord οἰκουμένη, oikoumenè ofwel ‘de bewoonde wereld’.

1.1 Inleiding
De identiteit van de oecumenische school is verbonden met zowel de protestants-christelijke als de katholieke traditie zoals die in de scholen vorm kregen.
Iedere christen, protestants, katholiek of anders, geeft op één of andere manier zelf vorm aan zijn/haar geloof dat mede gebaseerd is op een eigen kijk op het leven. Elke tijd en levensfase van een mens vraagt opnieuw om een eigentijdse en persoonlijke invulling van het christelijk geloven. Het actueel houden van het christelijk geloven vraagt om bezinning, reflectie, vernieuwing. In deze dynamiek wil de oecumenische school staan.

1.2 Basis
Op een oecumenische school wordt daarom gewerkt en geleefd vanuit de Bijbelverhalen waarin God omziet naar mensen. Ook wordt van ons volwassenen en kinderen gevraagd om naar elkaar om te zien.
Om vorm te kunnen geven aan de oecumenische identiteit dient men open te staan voor elkaars levensovertuiging en wil men van elkaar leren.

1.3 Pedagogische opdracht
Het onderwijs op een oecumenische school wordt vanuit een christelijke visie gegeven. Normen en waarden vanuit de bijbel en de katholieke en protestantse traditie zijn daarbij uitgangspunt. Op een oecumenische school wordt nadrukkelijk gezocht naar gemeenschappelijke elementen uit de verschillende levensbeschouwelijke en godsdienstige achtergronden. Ook de oecumenische school laat zich leiden door een mensbeeld dat gericht is op de volledige ontplooiing van de mens. Op een  oecumenische school  worden kinderen gestimuleerd hun talenten en gaven te ontwikkelen. Zij leert kinderen dat Bijbelverhalen  daarvoor een bijzondere inspiratiebron vormen. Kennismaken met, inzicht en verdieping in religieuze bronnen uit de christelijke en katholieke traditie en de Bijbelverhalen,  vormen doel en inhoud van de vormingstrajecten.

1.4 Samenleven
Een oecumenische basisschool wil een gemeenschap zijn waar respect voor elkaar, voor de leefomgeving en medemenselijkheid belangrijke waarden zijn. Door dit uit te dragen leren de kinderen dat je verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes, voor de ander en de omgeving waarin je leeft.
Een oecumenische school staat dan ook open voor alle kinderen en ouders, ongeacht achtergrond, levensbeschouwing of geloofsovertuiging. De school wil samen met ouders deze oecumenische gemeenschap vormgeven.

1.5 Vormgeving identiteit
1.5.1 Leren
Leren reikt verder dan alleen kennisoverdracht. Het leven leren krijgt betekenis door vragen te stellen die gaan over de zin van het leven. Daarvoor laat de oecumenische school zich inspireren door de bijbel en gebruiken uit de protestants-christelijke en katholieke traditie. Dat doet zij door voor het vak godsdienst levensbeschouwing te kiezen voor een oecumenische methode. En ook door de kinderen de waarde van het gebed te leren.
Op een oecumenische school wordt levensbeschouwelijk onderwijs aan alle kinderen aangeboden. Als er iets geoefend, geleerd of besproken moet worden, wordt dit met alle kinderen van een betreffende groep samen gedaan. Hierdoor ontstaat er ruimte om te leren van en met elkaar. Dit is een grondbeginsel van een oecumenische school.
1.5.2 Vieren
Vieren in een oecumenische school betekent dat je met elkaar en met God wilt stilstaan bij het leven dat wij mogen leven. Het leven vieren is het leven leren kennen in vreugde en verdriet, maar ook op momenten van gebed en bezinning. Op een oecumenische school worden dan ook diverse vieringen gehouden,  zoals een oecumenische start- en slotviering en verschillende christelijke feestdagen waarbij alle kinderen meedoen. Dit ook weer om uitwisseling en wederzijds begrip te bevorderen.
1.5.3 Gemeenschap
In de omgang met elkaar wil de school laten zien wat voor gemeenschap zij wil zijn. De school maakt een bewuste keuze met wie zij binnen en buiten de school een goede band wil opbouwen. De oecumenische school wil een plaats  zijn waar uiterlijke kenmerken van verschillende identiteiten tot hun recht komen. Feesten uit de verschillende tradities voeden de oecumene en zorgen voor bezieling en inspiratie. Ook rituelen, gebruiken, symbolen en de Bijbelverhalen dragen  hierin bij. Ouders kunnen, waar mogelijk, vieringen bijwonen die door de school worden georganiseerd. De oecumenische school is een school waarbij de gemeenschap uitdrukkelijk gevoed wordt door beide identiteiten.
1.5.4 Medemenselijkheid
Medemenselijkheid geeft de kinderen de gelegenheid oog te krijgen voor de noden van de samenleving, dichtbij en veraf. Het leven is grenzeloos en begrensd. In de verhalen over mensen die ons zijn voorgegaan en het leven hebben voorgeleefd ervaren wij de grenzeloosheid van het leven. De begrensdheid van het leven ervaren wij, als mensen elkaar tekort doen, ziek worden of sterven. In de zorg voor deze naaste zijn troost en levensverhalen nodig die houvast geven. Kinderen ervaren dat, vanuit verschillende tradities, hier op eigen wijze vorm aan wordt gegeven.

Bron

Deze website houdt statistieken van uw bezoek bij. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics, maar zonder persoonlijke gegevens door te geven. Geef hier uw keuze aan.